facebook twitter linkedin google plus behance instagram youtube vimeo logo-edx
Skip to main content

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

gdpr4h

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη αντιμετώπισε έναν άνευ προηγουμένου αριθμό επιθέσεων στον κυβερνοχώρο σε όρους παγκόσμιας κλίμακας, αντικτύπου στον επιχειρηματικό τομέα και ρυθμού εξάπλωσης. Οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης είναι μερικές από τις πιο αξιόπιστες οντότητες που διαθέτουν τις πιο ευαίσθητες πληροφορίες για τους ασθενείς, όπως: όνομα, ημερομηνία και τόπος γέννησης. Τα δεδομένα για την υγεία που μπορούν να συνδεθούν με τη μέτρηση των οδών και των αποτελεσμάτων είναι συχνά προσωπικά και ευαίσθητα. Πρώτον, είναι προσωπικά, επειδή υπάρχουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τα άτομα. Παράλληλα, είναι επίσης ευαίσθητα επειδή σχετίζεται με πτυχές των θεραπειών και υπηρεσιών υγείας και υγειονομικής περίθαλψης των ατόμων. Το θεμελιώδες δικαίωμα των ασθενών στην προστασία των δεδομένων υγείας τους είναι ένα σημαντικό ζήτημα σε διαφορετικά πλαίσια και συγκεκριμένα στην υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας που παρέχεται μέσω κλινικών δοκιμών, κλινικών ερευνών ή μητρώων ασθενών. Υποφέροντας από πολλές ροές, όπως ο χαμηλός προϋπολογισμός και η έλλειψη οργάνωσης πληροφορικής για την αντιμετώπιση πιθανών προκλήσεων στην προστασία δεδομένων, οι φορείς υγειονομικής περίθαλψης έχουν καταστεί «εύκολοι» στόχοι για χάκερ, αντιμετωπίζοντας όλο και περισσότερες πιέσεις και απειλές από αυτούς. Σε αυτό το πλαίσιο, το Έργο GDPR4Health στοχεύει να επιτρέψει και να προωθήσει τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των προσόντων για ΥΠΔ στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, η συνεργασία μας στοχεύει στην ανάπτυξη μιας διαδικασίας αειφόρου αναγνώρισης για κοινές αξίες και προσόντα που στηρίζουν το «νέο περιβάλλον προστασίας δεδομένων» με τη μεταφορά γνώσεων από πρωτοπόρες χώρες στον τομέα της προστασίας δεδομένων (Γερμανία) σε λιγότερο έμπειρους (Ελλάδα και Ρουμανία).

read more...
Enrollment is Closed

About This Course

Το μάθημα εξειδίκευσης για την προστασία δεδομένων στην υγεία αποτελείται από 3 ενότητες:

- Ενότητα 1: Νόμος Περί Προστασίας Δεδομένων θα επιτρέψει στους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων να διερευνήσουν τις βασικές έννοιες, κανόνες και λειτουργίες του νόμου περί προστασίας δεδομένων. Οι ΥΠΔ θα επικεντρωθούν στην αλληλεπίδραση μεταξύ του ελληνικού / γερμανικού / ρουμανικού νόμου για την προστασία δεδομένων και του πρόσφατου κανονισμού για την προστασία δεδομένων της ΕΕ. Θα αναλύσουν αυτήν την αλληλεπίδραση, χρησιμοποιώντας μια μεγάλη ποικιλία πηγών, όπως ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, εθνικούς νόμους και πρακτικές πολιτικής. Παράλληλα, θα διερευνήσουν την τήρηση της προστασίας των δεδομένων στην πράξη ως βασική νομική απαίτηση για όλους τους οργανισμούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός της ΕΕ.

- Ενότητα 2: Εργαλεία και μεθοδολογίες πληροφορικής που εφαρμόζονται στην προστασία δεδομένων. Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και οι συνεργάτες του κλάδου επεξεργάζονται σημαντικά ποσά δεδομένων. Οι περισσότερες παραβιάσεις δεδομένων οφείλονται σε ανθρώπινο σφάλμα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων θα μάθουν τις νέες απαιτήσεις συμμόρφωσης που στοχεύουν στη βελτίωση των πρακτικών ασφάλειας δεδομένων.

Η ταχεία ανάπτυξη της ψηφιακής υγείας δημιουργεί κρίσιμες προκλήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΥΠΔ θα εξετάσουν τις εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο και την ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων θα προσδιορίσουν βασικές στρατηγικές για τη χαρτογράφηση ροής δεδομένων και θα μάθουν από μελέτες περιπτώσεων και βέλτιστες πρακτικές αποτελεσματικής προστασίας δεδομένων στον τομέα της υγείας.

- Ενότητα 3: Ήπιες Δεξιότητες για τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων επικεντρώνεται στις δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει ένας ΥΠΔ. Επικεντρώνεται στις λεκτικές στρατηγικές, τη θέση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων στην εταιρεία και την αντιμετώπιση μιας κρίσης (διαχείριση κρίσεων)

Requirements

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημά μας εάν είστε:

• ΥΠΔ/DPO

• Επαγγελματίες υγείας

• Οι εργοδότες ενδιαφέρονται ή εργάζονται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

Course Staff

Dr. Gudrun Voggenreiter, Project Manager, Steinbeis Hochschule Berlin

Dr. Gudrun Voggenreiter is a linguist and literary scholar. Due to her many years of professional experience as a manager in personnel development, she is familiar with the requirements of data protection processes in organizations. She is a trainer for topics in the field of soft skills. For 3 years she has been working as a project manager in ERASMUS+ educational projects for the Steinbeis University Berlin.

Dr. Erik Malchow, Trainer, Steinbeis Hochschule Berlin

Erik Malchow is a passionate trainer for communication. After his studies of cultural communication in Frankfurt (Oder) (GER), Poznan and Gdansk (PL), which he finished with honours (Mgr., M.A.), he specialised in soft skills training and leadership. His further fields of expertise include diversity management, business relations with German companies as well as training for rhetoric and media. Erik Malchow works for several universities in Europe and produces training materials for corporate communication. More at LinkedIn

Chrysa Psyllaki, Researcher, Skybridge Partners

Chrysoula Psyllaki is a Researcher in Skybridge Partners, She holds a BA in International and European Studies from the Department of International and European Studies, University of Piraeus, and currently is completing a master’s in International and European Policies on Education, Training and Research Department of International and European Studies, University of Piraeus. As a student she has participated in many research groups, she has drafted newsletters and has presented papers in scientific conferences of the University of Piraeus. She performed an internship in the European Parliament Office in Greece. Moreover, she has been working as an administrative officer in the Laboratory of Education, Policy, Research, Development and Interuniversity Cooperation. She is involved in EU-funded projects.

Katerina Patavou is Head of European Public Affairs for the Panhellenic Union of Pharmaceutical Industry (PEF) in Greece, acting as a liaison officer between the association, EU policy makers and various stakeholders involved in formulating policy at European and national level. Previously having worked in the European Parliament, the Hellenic Foundation for European & ForeignPolicy (ELIAMEP), and other EU public affairs consultancies Burson-Marsteller, GPlus and Dods EU, she has firsthand experience of the EU’s policy-making mechanisms. With a graduate degree in Law from the University of Reading and a Master’s degree in EU Law from Kings College London, Katerina has a thorough understanding of the EU ecosystem and acts a legal adviser and lobbyist.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

Question #2

Your answer would be displayed here.

  1. Course Number

    01GR
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Course Length

    15 weeks